Back Home Next
   

  ประกาศกรม   ประกาศกระทรวง
เลขที่ประกาศ
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
  78/2555
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๗๘/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๕/๒๕๕๕
24/05/2555
  67/2555
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๗/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
03/05/2555
  66/2555
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๖/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
03/05/2555
  64/2555
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการขอใช้หนังสือธนาคารค้ำประกันแทนการชำระเงินอากรกรณีผู้นำของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
25/04/2555
  63/2555
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐
25/04/2555
  33/2555
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง การผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกสำหรับการส่งยางออก
25/01/2555
   กค 0503/ว 84
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ
19/01/2555
  21/2555
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง อนุมัติผู้ประกอบการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับบัตรทอง รายบริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด
17/01/2555
หน้า : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next » 
Untitled Document