Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3 ปี 2555

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นางสาวกนกพรตูวิเชียร
2.นางสาวกมลทิพย์อาระวิล
3.นางสาวกมลพรสมานสินธุ์
4.นางสาวกรรณิการ์สุวิไชย
5.นางสาวกฤตินธัชโพธิวร
6.นายกฤษณะวรสกุล
7.นายกฤษดาเปรมปราชญ์
8.นายกิตติภัคอำนวยพรกุลกิจ
9.นางสาวกิติพรคุณทรัพย์
10.นางสาวกุลธิดามูลพงษ์
11.นายก่อเกียรติรัตโนภาส
12.นางสาวขวัญชนกบุญภู่
13.นางสาวขวัญแก้วประกอบทรัพย์
14.นายจตุพัฒน์ดอนเส
15.นางสาวจรรยพรจันทรพราม
16.นายจรินทร์บุตรธิเดช
17.นายจักรพลศรีศุภร
18.นายจักรีฐิติสิริสวัสดิ์
19.นางสาวจิตราภรณ์ศรีถาพร
20.นายจิรวัฒน์ศิริจินดาพันธ์
21.นางสาวจิราภรณ์ตีระมาศวณิช
22.นายจีณะพัฒน์ธนไชยเวทย์
23.นางสาวชญานิศาก่อประดิษฐ์
24.นายชนะนันท์ศิลป์สรรวิทย์
25.นางสาวชนิดา ภาสอน
26.นางสาวชมัยภัคม่วงทิม
27.นายชวนินทร์หงรัตนากร
28.นางสาวชัญญานุชจึงสถาปัตย์ชัย
29.นายชัยวัฒน์เจริญพรสวัสดิ์
30.นายชาติชายเกตุสุภะ
31.นายชินอึ้งไพบูลย์
32.นายชุมพลธุระวร
33.นายชูศักดิ์ศรีสุวรรณ
34.นายฐนัจกองหิรัญ
35.นายณพงศ์ศาสกุล
36.นายณรงค์ศักดิ์ยันตกิจ
37.นางสาวณัฏฐณิชาสีเหนี่ยง
38.นายณัฏฐ์ธนกรอิ่มประสิทธิชัย
39.นายณัฐดนัยศิลป์วิไลเลิศ
40.นายณัฐพงษ์บัวแก้ว
41.นางสาวณัฐพร จันตา
42.นายณัฐภัทรจริยวัฒนกร
43.นายณัฐวุฒิวรรธนะหทัย
44.นางสาวณิชชารัตนสิริเวช
45.นางสาวดลฤดีศรีสว่างวงศ์
46.นางสาวตรีสุคนธ์พันธุเมธาวงศ์
47.นางสาวต้องตาสุขเลิศ
48.นายทรงพลสุขประเสริฐ
49.นายทศพลห่วงศรีเอก
50.นายทัญญฤทธิ์บัวบุตร
51.นางสาวทิพยาตันติพิษณุ
52.นางสาวทิพย์สุดาคล่องดี
53.นางสาวทิพรสิทธิกรม ปีแยร์
54.นางสาวทิวาพรวิมลรัตน์
55.นายทีฆภัทรเสนสอน
56.นางธนนันท์เนตรนิล
57.นางสาวธนพรพลอึงรัตนวงศ์
58.นางสาวธนัชพรเหรียญทอง
59.นายธนัตสรณ์สินศิริพัชรสุข
60.นายธนัทอยู่เป็นสุข
61.นางสาวธมลวรรณณ ถลาง
62.นายธวัชชัยสอนน้อย
63.นายธัชพลอรุณรักถาวร
64.นางสาวธิติยาจันทนา
65.นายธีรยุทธอินทศร
66.นายนครินทร์วงศ์จอม
67.นางสาวนลินสุรชาติธำรงรัตน์
68.นายนววิทย์วงศ์ขำสุข
69.นางนองนันท์ฉัตรศิริ
70.นายนัฐชัยเล็กประสาร
71.นางสาวนันท์ธนภัสก่อวาณิชกุล
72.นางสาวนางสาวมุตจรินทร์ไกรคุ้ม
73.นายนาถศักดิ์จันทะเดช
74.นายนายวีระเดชไชยช่วย
75.นายนายสมศักดิ์ควรประโคน
76.นางนุชรีรัตนรุ่งโรจน์กุล
77.นางสาวนุชรีลอยประโคน
78.นางสาวน้ำตาลวงศ์ใจประเสริฐ
79.นางสาวบงกชเทียมทองใบ
80.นายปฐมพงศ์ศรีมณีรัตน์
81.นางสาวปทุมาตรีถาวรยืนยง
82.นางสาวปนัดดานพบุญชลธี
83.นางสาวปนัดดาใจเปี้ย
84.นายประภากรตรีถาวรยืนยง
85.นางสาวประภาพรรณ สายสมร
86.นายประวิทย์สุนทรตุน
87.นายประเสริฐเทศน์สาลี
88.นายปรัชญาราชลำ
89.นางสาวปริญญาอิงคนินันท์
90.นางสาวปรีชญาพงศ์ภัสสร
91.นางสาวปุณณดาธีระราษฏร์
92.นางสาวปุณยนุชมีนิล
93.นายพงษ์พันธ์มาลัยวงค์
94.นางสาวพรพิมล สวนแก้ว
95.นางพัชราวรเดช
96.นายพัฒนพงษ์บุณยพุทธิ
97.นายพัฒนาตัณฑ์สุทธิวงศ์
98.นางสาวพิชญ์สินีลีลาเสถียร
99.พ.ต.ท.พิทยาปิ่นมี
100.นายพิพัฒน์วาณิชย์รัตนกุล
101.นางสาวภัณฑิลานุ่มสังข์
102.นายภาณุพงษ์พันธุเดช
103.นายภานุพงศ์ลุนากัน
104.นายภิญโญทองประสี
105.นางสาวมณีรัตน์เติมทรัพย์สาร
106.นางสาวยอดประภาหลอดทองหลาง
107.นายยุคล เก่งธัญกิจ
108.นางสาวยุวดีกัณตวิสิฐ
109.นายรณกรเดชวงศ์ภากร
110.นายรัชตพันธุ์ศักดิ์ฤทธิชัย
111.นางสาวรัตติยาสิงห์ทอน
112.นางสาวรัตติรัตน์ แก้วรอดวงษ์
113.นางสาวรัติภรณ์ถนอมวงศ์
114.นางสาวราตรี อุ่มรูปงาม
115.นายวงศกรนิ่มเสมอ
116.นางสาววชิราพรวงศ์ปิยะสถิตย์
117.นางวรรณภาสีตองอ่อน
118.นางสาววรรณษาน้ำหอม
119.นางสาววราภรณ์ทัศนเลิศอนันต์
120.นางสาววรารัตน์ทองมาก
121.นางสาววริศรา หิรัญญสุทธิ์
122.นายวัชรินทร์จันแดง
123.นางสาววัชรินทร์ มุขดา
124.นางสาววันวิสาข์ตุรงค์เรือง
125.นางสาววันวิสาข์เหมะรักษ์
126.นายวิทยาเจนจิวัฒนกุล
127.นายวินัยปทุมรัตน์
128.นางสาววิภาสิริวณิชปัญจพล
129.นางสาววิลาวัลย์วิเชียรภักดี
130.นายวิสุทธิ์รุจิวิพัฒน์
131.นายวีรภัชเรืองเดช
132.นายวีระพลเมืองดูลย์
133.นายศราวุฒิคันธวิวรณ์
134.นางสาวศรีแพรแก้วสุโพธิ์
135.นางสาวศรีไพรสุขรัตน์
136.นางสาวศิริพรแก้วถาวร
137.นางสาวศิริภาครองขจรกิจ
138.นางสาวศิริวรรณศิลป์ประกอบ
139.นายศิษฎ์วะชังเงิน
140.นายสงกรานต์ มลภา
141.นายสนองบรรดาศักดิ์
142.นายสมชายพิทักษ์ดวงกมล
143.นางสาวสมพรมั่นจิตร
144.นายสมัครเหมือนพันธ์
145.นางสาวสมาพรมากรุง
146.นางสาวสาริณีขำท่าไม้
147.นายสิทธิชัยลิขิตนุกูล
148.นายสิทธินันท์อัสราษี
149.นางสาวสุจิตราพระมะโส
150.นางสาวสุธาภรณ์ขอศานติวิชัย
151.นางสาวสุภาพรแก้วบุบผา
152.นางสาวสุรัตดาทองประกอบ
153.นางสาวสุรีพรแย้มกลีบ
154.นายสุวิจักขณ์สัภยาหงษ์สกุล
155.นางสาวหนูแนนพิมภาวัด
156.นายอภิชาติเหมสลาหมาด
157.นางสาวอรณิชชาเกิดราภี
158.นางสาวอรณิชาเกลียวปิยะ
159.นางสาวอรพรรณบูรณะสาคร
160.นายอรัญอรรธนิศาสุข
161.นางสาวอัชณาศีลเภสัชกุล
162.นางสาวอัญชลีอิ่มประสิทธชัย
163.นางสาวอัมไพร ใจอินถา
164.นายอานันท์สุทธินันท์
165.นางสาวอำพรเหมนิมัด
166.นางสาวอินทิราภาสอน
167.นางสาวอุบลวรรณอ้นโต
168.นายเกริกปัณณะกิจการ
169.นางสาวเจนจิราศรีสุข
170.นายเชิดชัยกันยะ
171.นางสาวเพชรรัตน์ลิมป์อนันตชัย
172.นางสาวเรณุกาแก้วยัง
173.นายเสน่ห์พิมพิลา
174.นายเอกวิทย์วัฒนวงศธร
175.นางสาวโสมสุดาสูญราช
176.นายไกรสรกาญจนประทุม
177.นายไชยันต์สำราญใจ
178.นายไพฑูลย์สองพล
สอบผ่านครั้งที่ 2 ปี 2555
179.นางสาวณฐญาดาโทมิตะ
180.นายภาณุสุขสมรูป
181.นายสาทรพุ่มฉัตร
182.นายเสริมพลวัฒนวรกิจกุล
สอบผ่านครั้งที่ 1 ปี 2555
183.นางสาวศรินทิพย์วชิรพรพงศา
184.นายอาณัฐพลหาได้
สอบผ่านครั้งที่ 3 ปี 2554
185.นายอนุวรรตน์ปาลสาร


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link