Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3 ปี 2555

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นาย ทศพล ห่วงศรีเอก
0002นางสาว เมศิร์กานต์ จงธำรงจารุกิตติ์
0003นางสาว ธัญญารัตน์ ฝ่ายริพล
0004นาย วินัย ปทุมรัตน์
0005นางสาว รัติภรณ์ ถนอมวงศ์
0006นาย ทัญญฤทธิ์ บัวบุตร
0007นาย กฤษณะ วรสกุล
0008นาย สนอง บรรดาศักดิ์
0009นางสาว อุบลวรรณ อ้นโต
0010นาย วิเชียร อยู่มีชัย
0011นาย เกริก ปัณณะกิจการ
0012นางสาว อรพรรณ บูรณะสาคร
0013นาย พงษ์พันธ์ มาลัยวงค์
0014นางสาว ชนิดา ภาสอน
0015นางสาว ชุลีกร อรุณศิริวัฒนา
0016นางสาว ธิติยา จันทนา
0017นางสาว จิราภรณ์ ตีระมาศวณิช
0018นาย นายสมศักดิ์ ควรประโคน
0019นาย นัฐชัย เล็กประสาร
0020นาย สงกรานต์ มลภา
0021นางสาว นางสาวมุตจรินทร์ ไกรคุ้ม
0022นาย นายวีระเดช ไชยช่วย
0023นางสาว ปุณยนุช มีนิล
0024นาย ธนัตสรณ์ สินศิริพัชรสุข
0025นาย ณพงศ์ ศาสกุล
0026นางสาว ปนัดดา ใจเปี้ย
0027นางสาว ทิพย์สุดา คล่องดี
0028นางสาว ทิพยา ตันติพิษณุ
0029นางสาว ธนพร พลอึงรัตนวงศ์
0030พ.ต.ท. พิทยา ปิ่นมี
0031นางสาว ภัณฑิลา นุ่มสังข์
0032นาง สุภารัตน์ ธนวิชัยกุล
0033นางสาว อินทิรา ภาสอน
0034นาย ไชยันต์ สำราญใจ
0035นาย สิทธิชัย ลิขิตนุกูล
0036นาย อานันท์ สุทธินันท์
0037นาย ณัฐพงษ์ บัวแก้ว
0038นาย ศราวุฒิ คันธวิวรณ์
0039นางสาว ศรีแพร แก้วสุโพธิ์
0040นางสาว ศรีไพร สุขรัตน์
0041นางสาว วริศรา หิรัญญสุทธิ์
0042นาย ชิน อึ้งไพบูลย์
0043นาย ฐนัจ กองหิรัญ
0044นางสาว อารี สาทรสัมฤทธิ์ผล
0045นาย ณัฏฐ์ธนกร อิ่มประสิทธิชัย
0046นางสาว อัญชลี อิ่มประสิทธชัย
0047นางสาว จรรยพร จันทรพราม
0048นางสาว ประภาพรรณ สายสมร
0049นางสาว ทิวาพร วิมลรัตน์
0050นางสาว พรพิมล สวนแก้ว
0051นางสาว วิลันดา พลายมาศ
0052นาย ณัฐภัทร จริยวัฒนกร
0053นางสาว พรทิพย์ เตชรัตนเสถียร
0054นาย ธวัชชัย สอนน้อย
0055นาย ปฐมพงศ์ ศรีมณีรัตน์
0056นาย นครินทร์ วงศ์จอม
0057นางสาว รัตติรัตน์ แก้วรอดวงษ์
0058นางสาว อัมไพร ใจอินถา
0059นางสาว กฤษฎี พงจรูญ
0060นางสาว ขวัญชนก บุญภู่
0061นางสาว วรารัตน์ ทองมาก
0062นางสาว ณรัฐยาจ์ พาละ
0063นาย พัฒนา ตัณฑ์สุทธิวงศ์
0064นาย ภานุมาศ ทองกัญญา
0065นาย วัชรินทร์ จันแดง
0066นาย ภาณุพงษ์ พันธุเดช
0067นางสาว บงกช เทียมทองใบ
0068นางสาว กฤตินธัช โพธิวร
0069นางสาว ชุติมา แซ่เฮี้ย
0070นางสาว ศรีอำพร ของโพธิ์
0071นาย ไกรสร กาญจนประทุม
0072นางสาว สมาพร มากรุง
0073นางสาว ยุวดี กัณตวิสิฐ
0074นางสาว เรณุกา แก้วยัง
0075นางสาว รัตติยา สิงห์ทอน
0076นาย ธนัท อยู่เป็นสุข
0077นาย เสรี ไวยาณรางกูร
0078นาย เอกวิทย์ วัฒนวงศธร
0079นางสาว น้ำตาล วงศ์ใจประเสริฐ
0080นางสาว ศิริภา ครองขจรกิจ
0081นางสาว กรรณิการ์ สุวิไชย
0082นาย ประภากร ตรีถาวรยืนยง
0083นาย วิเชษฐ ลัดหลวง
0084นาย เสกสันต์ สุขสิทธิ์
0085นางสาว วราภรณ์ ทัศนเลิศอนันต์
0086นางสาว ต้องตา สุขเลิศ
0087นาย กฤษดา งามเลิศฤทัย
0088นางสาว ปทุมา ตรีถาวรยืนยง
0089นาย สิทธินันท์ อัสราษี
0090นาย ขวัญชัย พิกุลสุข
0091นาย จิรวัฒน์ ศิริจินดาพันธ์
0092นางสาว ปณิตตา ศรศรี
0093นางสาว วันวิสาข์ ตุรงค์เรือง
0094นาง พัชรา วรเดช
0095นางสาว โสมสุดา สูญราช
0096นาย อรัญ อรรธนิศาสุข
0097นาย ไพรัตน์ ทองประเสริฐ
0098นาย นาถศักดิ์ จันทะเดช
0099นาย สุวิภาส จันทะเดช
0100นาย ฉัตรชัย อำไพจิตต์
0101นาย ณัฐวุฒิ วรรธนะหทัย
0102นาง ธนนันท์ เนตรนิล
0103นาง นองนันท์ ฉัตรศิริ
0104นางสาว นันท์ธนภัส ก่อวาณิชกุล
0105นางสาว สุจิตรา พระมะโส
0106นาง นุชรี รัตนรุ่งโรจน์กุล
0107นาย ปกรณ์ ประคำมินทร์
0108นาย พิพัฒน์ วาณิชย์รัตนกุล
0109นางสาว กนกพร พันธุเมธาวงศ์
0110นาย ภูวิธัช ใหม่กิจเหมา
0111นาย รัชตพันธุ์ ศักดิ์ฤทธิชัย
0112นางสาว วชิราพร วงศ์ปิยะสถิตย์
0113นาย สมัคร เหมือนพันธ์
0114นางสาว ตรีสุคนธ์ พันธุเมธาวงศ์
0115นางสาว สุภาพร แก้วบุบผา
0116นางสาว นิโลบล สิทธิประเสริฐ
0117นางสาว รองรัษฎร์ คงเกษม
0118นางสาว สิริรัษฎร์ คงเกษม
0119นาย ณัฐดนัย ศิลป์วิไลเลิศ
0120นางสาว จิตราภรณ์ ศรีถาพร
0121นาย ชนะนันท์ ศิลป์สรรวิทย์
0122นางสาว ชนนิกานต์ ศิริบัญชาชัย
0123นางสาว วันธารางกูร บัวเพ็ชร์
0124นาย จีณะพัฒน์ ธนไชยเวทย์
0125นาย ชวลิต ลิบไพรวัลย์
0126นางสาว ณัฐิกา ศรีมณีรัตน์
0127นางสาว สมพร มั่นจิตร
0128นางสาว อมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม
0129นาย อภิชาติ เหมสลาหมาด
0130นางสาว นันทิดา น้อยมา
0131นาย จักรี ฐิติสิริสวัสดิ์
0132นาย ปรเมศวร์ ลีลานราภรณ์
0133นางสาว อัชณา ศีลเภสัชกุล
0134นางสาว วิลาวัลย์ วิเชียรภักดี
0135นาย ชวนินทร์ หงรัตนากร
0136นาย ภิญโญ ทองประสี
0137นาย วีระพล เมืองดูลย์
0138นาง ศุภมาส ศีติสาร
0139นางสาว กุลธิดา มูลพงษ์
0140นางสาว เจนจิรา ศรีสุข
0141นาย มนต์ชัย เภากล่อม
0142นางสาว อรณิชชา เกิดราภี
0143นาย สมชาย พิทักษ์ดวงกมล
0144นาย นววิทย์ วงศ์ขำสุข
0145นาย กฤษดา เปรมปราชญ์
0146นางสาว ขวัญจิรา แก่นบุตร
0147นาย พัฒนพงษ์ บุณยพุทธิ
0148นางสาว กิติพร คุณทรัพย์
0149นางสาว ศุภรัตน์ เพชรสิทธิ์
0150นาย เชิดชัย กันยะ
0151นาย อนุพงศ์ ยศมูล
0152นาย ชุมพล ธุระวร
0153นาย สาโรจน์ ศรีมารัตน์
0154นาย ชูศักดิ์ ศรีสุวรรณ
0155นาย สุรเชษฐ์ รูปทอง
0156นาย วิทยา เจนจิวัฒนกุล
0157นางสาว ศิริการณ์ ไชยสมิง
0158นางสาว ณัฏฐณิชา สีเหนี่ยง
0159นางสาว สุรัตดา ทองประกอบ
0160นางสาว เพชรรัตน์ ลิมป์อนันตชัย
0161นาย ประเสริฐ เทศน์สาลี
0162นางสาว สุรีพร แย้มกลีบ
0163นาย ชิษณุพงศ์ รัตน์ภัทราวริน
0164นาย ยุคล เก่งธัญกิจ
0165นางสาว ปนัดดา นพบุญชลธี
0166นางสาว ขวัญแก้ว ประกอบทรัพย์
0167นางสาว วันวิสาข์ เหมะรักษ์
0168นางสาว ยอดประภา หลอดทองหลาง
0169นางสาว กนกพร ตูวิเชียร
0170นาง ศรัญญา เชาวน์เลิศเสรี
0171นางสาว ศิริวรรณ ศิลป์ประกอบ
0172นาย ชัยวัฒน์ เจริญพรสวัสดิ์
0173นาง คงคา ลิ้มพุทธานุภาพ
0174นาย วงศกร นิ่มเสมอ
0175นาย เสน่ห์ พิมพิลา
0176นางสาว ธนัชพร เหรียญทอง
0177นาง นนทชา เทียนไชย
0178นาย จตุพัฒน์ ดอนเส
0179นาย ธีระชัย ฐานิตสรณ์
0180นาย ณัฐกฤษ ธนาอภิวงศ์
0181นาย วิสุทธิ์ รุจิวิพัฒน์
0182นาย กิตติภัค อำนวยพรกุลกิจ
0183นาย ประวิทย์ สุนทรตุน
0184นาย ณรงค์ศักดิ์ ยันตกิจ
0185นาย ศิษฎ์ วะชังเงิน
0186นางสาว วิภาสิริ วณิชปัญจพล
0187นางสาว ดลฤดี ศรีสว่างวงศ์
0188นางสาว กมลทิพย์ อาระวิล
0189นางสาว ธมลวรรณ ณ ถลาง
0190นางสาว จุฑารัตน์ ชัยกิจ
0191นางสาว วรรณษา น้ำหอม
0192นางสาว มณีรัตน์ เติมทรัพย์สาร
0193นาย ปรัชญา ราชลำ
0194นางสาว ทิพร สิทธิกรม ปีแยร์
0195นาง สมพร ลิสันเทียะ
0196นางสาว ปริญญา อิงคนินันท์
0197นาย ประภาส รักปัญญา
0198นาย มนตรี สังขวิศิษฏ์
0199นาย นาวี บัวทอง
0200นาย วีรภัช เรืองเดช
0201นางสาว วัชรินทร์ มุขดา
0203นางสาว ชัญญานุช จึงสถาปัตย์ชัย
0204นางสาว ศิริพร แก้วถาวร
0205นาย ทรงพล สุขประเสริฐ
0206นางสาว หนูแนน พิมภาวัด
0207นางสาว นุชรี ลอยประโคน
0208นางสาว กมลรัตน์ เหล่าบุญมี
0209นางสาว ประวีณา โพธิ์แสวง
0210นาย ก่อเกียรติ รัตโนภาส
0211นาย ฉัตรชัย แสงสว่าง
0212นาย วิชัย เชื้อนาค
0213นางสาว ณิชชา รัตนสิริเวช
0214นาย ไพฑูลย์ สองพล
0215นาย ศุภโชค ธีระกิจมานันทชัย
0216นาย ธีรยุทธ อินทศร
0217นาย ทีฆภัทร เสนสอน
0218นาย สุวิจักขณ์ สัภยาหงษ์สกุล
0219นาย ชาติชาย เกตุสุภะ
0220นาย จตุพงศ์ ปวงใจ
0221นางสาว ราตรี อุ่มรูปงาม
0222นาย จรินทร์ บุตรธิเดช
0223นางสาว ณัฐพร เกษมกิตติ์
0224นางสาว กรกช ไตรทองอยู่
0225นางสาว ปณิชา ฉิมฉาย
0226นางสาว วรมนต์ รุ่งธนเกียรติ
0227นาย ภานุพงศ์ ลุนากัน
0228นางสาว รวงทอง พันโกฎิ
0229นางสาว ศิรินาฎ เซียววัฒนกุล
0230นางสาว ธิตามร กรมจรรยา
0231นางสาว พิชญ์สินี ลีลาเสถียร
0232นางสาว ชมัยภัค ม่วงทิม
0233นาง ศิริมา สมอพันธ์
0234นางสาว กมลพร สมานสินธุ์
0235นางสาว นลิน สุรชาติธำรงรัตน์
0236นางสาว จิตติมา ลียายุวัฒนานนท์
0237นางสาว ชลธิชา เมธาอธิวัฒน์
0238นางสาว พิมพ์นิภา คำมีศิลป์
0239นางสาว อรณิชา เกลียวปิยะ
0240นางสาว วรนารถ ต่อเทียนชัย
0241นางสาว ชญานิศา ก่อประดิษฐ์
0242นางสาว รัศมี วันตานาม
0243นางสาว ณัฐพร จันตา
0244นางสาว สาริณี ขำท่าไม้
0245นางสาว ปรีชญา พงศ์ภัสสร
0246นาย อรรถพร จิตรบุตร์
0247นาย สุธนา พรเสริมลักษณ์
0248นาง วรรณภา สีตองอ่อน
0249นาย ไพโรจน์ ชูเรณู
0250นาย รณกร เดชวงศ์ภากร
0251นาย วิทยา จงสุตกวีวงศ์
0252นาย ธัชพล อรุณรักถาวร
0253นางสาว อำพร เหมนิมัด
0254นางสาว สุธาภรณ์ ขอศานติวิชัย
0255นางสาว ปุณณดา ธีระราษฏร์
0256นางสาว รัตนาภรณ์ โรจนพาณิชย์กุล
0257นาย ฟารุค หลีเยาว์
0258นาย จักรพล ศรีศุภร
0259นางสาว จุฑมาส พลับพลา
0260นางสาว โชติรส สุริยไพฑูรย์
0261นางสาว รัชฎาภรณ์ จอกน้อย
0262นาย กรกฎ รักวงศ์ภัทร


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link