Back Home Next
   

   สินค้านำเข้ามาแล้วพบว่ามีสินค้าที่ชำรุดและสามารถเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวกับผู้ผลิตได้ สินค้าที่เปลี่ยนเมื่อนำเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าหรือไม่? ถ้าต้องชำระ จะขอลดหย่อนอัตราภาษีได้หรือไม่? หรือต้องดำเนินการอย่างไร?
     กรณีนำสินค้าเข้ามาแทนสินค้าเดิม สินค้าที่นำเข้าจะต้องชำระอากรตามชนิดและอัตราอากร ตามประเภทพิกัดของสินค้านั้น สำหรับการขอสิทธิลดหย่อนค่าภาษีอากร เนื่องจากเป็นการนำเข้ามาทดแทนสินค้าชำรุดที่นำเข้าก่อนหน้านั้น ไม่อาจกระทำได้เพราะไม่มีประกาศหรือคำสั่งให้ลดหย่อนภาษีอากร และสินค้านี้เป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยปกติ
     สำหรับสินค้าที่ชำรุดหรืออาจจะผิดรุ่น ผู้นำเข้าสามารถส่งคืนให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายและขอคืนค่าภาษีอากรที่ชำระไว้ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด ว่าด้วยการคืนอากรตามมาตรา 19 ( Re-Export ) สินค้านอกอารักขาศุลกากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การคืนอากรตามาตรา 19 (Re-export)

Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |   สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link