สูตรมาตรฐานที่  177/2530
   ชนิดสินค้า                     แบตเตอรี่สำเร็จรูปชนิดเปลือกหม้อทำด้วยยางสังเคราะห์  EBONITE                
                                       ( EBONITE  CONTAINER )  หรือ  HARD  RUBBER
  ประกาศใช้ครั้งแรก                 ตามประกาศกรมศุลกากรที่  10/2530   ลงวันที่   16   กุมภาพันธ์   2530
  แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1              ตามประกาศกรมศุลกากรที่  43/2531   ลงวันที่    4   พฤษภาคม   2531   ( ยกเลิกสูตรเก่า )
ยกเลิก                                        ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                    และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000022-00  แทน
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ หมายเหตุ
      ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    LEAD  INGOT  min. 99.97%  purity      
or    REFINE  LEAD  min.99.97%  purity      
or    SOFT  PIG LEAD  min.99.97%  purity 780003/03 32.136  กก.  
2    ANTIMONY  LEAD  ALLOY 780004/03 37.810  กก.  
3    ยาง     SBR 400063/03 4.540  กก.