แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรผ่านพิธีการศุลกากร

 แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ

แบบคำร้องขอมีบัตรผ่านพิธีการศุลกากร

แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง

แบบคำร้องขอมีบัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต

แบบคำร้องขอมีบัตรผู้ชำนาญการศุลกากร

แบบคำร้องขอมีบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร

แบบคำร้องขอ ยกเลิก/มีบัตรเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูล
แบบคำร้องขอใช้ชื่อย่อ
 
 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีบัตรผ่านพิธีศุลกากร

บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ

บัตรผ่านพิธีการศุลกากร

บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง
บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต

บัตรผู้ชำนาญการศุลกากร

บัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร