Back Home Next

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)

          คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนำของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุในประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น หรือของในประเทศซึ่งไม่มีค่าอากร เข้ามาจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือเพื่อกิจการอื่น ๆ อันเป็นการช่วยสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนจูงใจให้มีการลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น

สิทธิประโยชน์ในการจัดตั้ง คสท.

(1) ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเข้าเก็บใน คสท. เพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ได้รับงดเว้นการเก็บอากร หากได้จำหน่ายระหว่างการจัดงานแสดงเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(2) ของจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทต่างๆ และของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุในประเทศซึ่งมีเงื่อนไขยกเว้นการเก็บอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นสามารถนำเข้าเก็บใน คสท. เพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการและจำหน่าย เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(3) ของในประเทศที่ไม่มีค่าอากรสามารถนำเข้าเก็บใน คสท. เพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการและจำหน่าย เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมสีน้ำเงิน เพื่อใช้ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร

(4) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตาม (1) (2) และ (3) ข้างต้น ที่ประสงค์จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกจาก คสท. โดยนำติดตัวผู้โดยสารออกไป ให้จำหน่ายได้เฉพาะชาวต่างประเทศที่จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนไทยที่มีหนังสือเดินทางและหลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และให้กระทำโดยวิธีสั่งซื้อล่วงหน้า (PRE ORDER) เท่านั้น

(5) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตาม (1) และ (2) ข้างต้น ในระหว่างการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อบริโภคในประเทศต้องชำระค่าภาษีอากรให้ครบถ้วน

(6) ของที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการใน คสท. นี้ สามารถโอนให้แก่ผู้ประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่นและบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น การนับระยะเวลาของการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทต่าง ๆ ให้นับตั้งแต่วันนำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เสมือนผู้รับโอนสินค้านำเข้ามาเอง 

คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้ง คสท. 

(1) ผู้ขออนุมัติจัดตั้ง คสท. จะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด      พ.ศ. 2535  หรือบริษัทจำกัด  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กรณีที่เป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ที่ประสงค์จะขอจัดตั้ง  คสท. ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ในเขตพื้นที่อื่นจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 10  ล้านบาท 

(2) ผู้ขออนุมัติจัดตั้ง  คสท. ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่าง    ร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร จากการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง คสท. 

(1) สถานที่จัดตั้ง คสท. จะต้องอยู่ในบริเวณที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสม  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและรัดกุมภายในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องจัดให้มี  สถานที่จัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการแยกต่างหากจากสถานที่เก็บและตรวจของด้วย

(2) ต้องเป็นบริการสาธารณะ

(3) จะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผัง (พิมพ์เขียว) ที่กรมศุลกากรรับรองโดยอาณาเขตที่ขอจัดตั้งต้องเป็นสถานที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย  สามารถควบคุมได้  มีสถานที่เก็บของ  สถานที่จัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการไว้อย่างเหมาะสม

(4) จะต้องจัดให้มีสถานที่อันควรเป็นที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่  พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบสินค้า

(5) ต้องจัดให้มีระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตามสินค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยจะต้องจัดให้มี

            5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบบริหารจัดการใน  คสท.   พร้อมระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมตลอดถึงการจัดวางระบบสายสัญญาณสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการควบคุมการรับมอบ-ส่งมอบ การขนย้าย การเก็บรักษา  การควบคุมและตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบรหัสแถบเส้น (Bar Code System) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ใช้ในการตรวจสอบ  ควบคุม  และการค้นหาข้อมูลของสินค้าที่นำเข้ามาใน คสท. รวมตลอดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ในด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งระบบทั้งหมดดังกล่าวจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) หรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นตามที่กรมศุลกากรกำหนด

5.2  เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน คสท. เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพเหตุการณ์บุคคล หมายเลขทะเบียนยานพาหนะหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และ/หรือสิ่งที่ผ่านเข้า-ออกและเปิดตรวจสอบข้อมูลภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 60 วัน ระบบควบคุมทางบัญชี  (Inventory  Control)  เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์  และระบบควบคุมอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่กรมศุลกากรกำหนด

(6) หลักฐานการควบคุมและทะเบียนบัญชี ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมตามแบบที่กำหนด และผู้ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการจะต้องดูแลรักษาหลักฐานการควบคุมทะเบียนบัญชี และข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปล่อยของ และพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

(7)  ชนิดของที่เก็บใน คสท. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี หรือ ผู้ที่อธิบดีมอบหมายและการนำของเข้าหรือส่งของออกจะต้องนำเข้าหรือส่งออก ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้วเท่านั้น และของที่นำเข้าเก็บหรือนำเข้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นการชั่วคราวใน คสท. จะต้องนำออกจาก คสท. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ

(8) จะต้องทำสัญญาประกันและทัณฑ์บน และวางค้ำประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร จำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาทและจะชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง 

(9) ต้องดูแลรักษาสถานที่ ระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ได้จัดให้มีไว้ใช้ดังกล่าวข้างต้น  และจะต้องดูแลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบตลอดเวลา  รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง การพัฒนาระบบ และจัดหาเพิ่มเติมตามที่กรมศุลกากรกำหนด

(10) ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับศุลกากร  และคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจัดตั้ง คสท. 

(1) แบบคำขอจัดตั้ง คสท. ต้นฉบับ 1 ชุด

(2) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   ใบทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด    และหนังสือรับรองการจดทะเบียน  หนังสือบริคณห์สนธิ  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ฉบับล่าสุด  แต่ไม่เกิน 6 เดือน

(3) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสัญญาเช่า

(4) งบการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง ที่มีการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

(5) แบบแปลนแผนผังโดยใช้พิมพ์เขียว ขนาด A2 (ไม่เกิน 40 x 60 ซม.)  ต้นฉบับ 3 ชุด

(6) ภาพถ่ายประกอบการพิจารณา  ให้จัดทำภาพถ่ายโปสการ์ดสีแล้วติดกระดาษ A4หน้าละ 2 ภาพ  พร้อมพิมพ์คำบรรยายใต้ภาพทุกภาพ  (รายละเอียดของภาพถ่ายตามระเบียบการจัดตั้งคลังฯ)

(7) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ดังนี้

        7.1  วิธีการเก็บรักษาและระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาของใน คสท.

        7.2  เงื่อนไขในการเก็บรักษาและเอาของออกจาก คสท.

        7.3  ระบบควบคุมของใน คสท.

        7.4  ระบบการขนส่งเพื่อนำของเข้าในหรือออกจาก คสท.

(8)เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ คสท.

เอกสารในข้อ 1 - 8 (ยกเว้นข้อ 5) ให้จัดทำสำเนา 1 ชุด เอกสารต้นฉบับและสำเนาทุกแผ่นให้ผู้มีอำนาจ ลงนามและประทับตราบริษัท

ขั้นตอนในการจัดตั้ง คสท. 

(1) ผู้ขออนุมัติจัดตั้ง คสท. มีหนังสือของบริษัทถึงอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมแบบคำขอจัดตั้งคลังฯ ตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานและเอกสารที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ยื่นต่อส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

(2) เมื่อกรมศุลกากรได้รับคำขอจัดตั้ง  จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  หากผู้ขออนุมัติจัดตั้งได้ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วน จะรับคำขอจัดตั้งไว้พิจารณาและไปตรวจสอบสถานที่ขออนุมัติจัดตั้งภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอจัดตั้งไว้พิจารณา  หากกรมศุลกากรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะอนุมัติในหลักการให้จัดตั้ง คสท.  โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้ตรวจสอบสถานที่  หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จและไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอจัดตั้งทราบภายในกำหนดให้ถือว่ากรมศุลกากรได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้ง  คสท. ได้

(3) ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์สำนักงาน  เครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสินค้าให้ครบถ้วนตามที่   กรมศุลกากรกำหนด  และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบเพื่อขอเปิดดำเนินการ  กรมศุลกากรจะไปทำการตรวจสอบสถานที่  หากพบว่าผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้   ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์สำนักงาน  และเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสินค้าครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมศุลกากรกำหนดแล้วจะอนุมัติให้เปิดดำเนินการ  และแจ้งให้ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งมาทำสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อไป  ทั้งนี้  กรมศุลกากรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งขอเปิดดำเนินการ

(4) ผู้ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำปีสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่กำหนดในกฏกระทรวงและทำสัญญาประกันและทัณฑ์บน  เพื่อประกันความเสียหายโดยวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 1 ล้านบาท 

การทำสัญญาประกันและทัณฑ์บน  และการวางค้ำประกัน

ผู้ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการจะต้องทำสัญญาประกันและทัณฑ์บนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่กรมศุลกากรและเพื่อผูกพันให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ กรมศุลกากรกำหนด  และจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 1 ล้านบาท   ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ วงเงินดังกล่าวนี้กรมศุลกากรมีอำนาจสั่ง   เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นภายหลังได้   และในกรณีกรมศุลกากรสั่งเพิ่มวงเงินค้ำประกันให้ผู้ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการส่งหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่  ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวจากกรมศุลกากร

ในกรณีที่ คสท. ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งฯ ประสงค์จะขอผ่อนผันการวางค้ำประกันให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการวางค้ำประกัน พร้อมผลการดำเนินงานจากงบการเงินตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มีกำไรย้อนหลัง 3 ปีบัญชีติดต่อกันและไม่มียอดขาดทุนสะสมต่อกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรณี  คสท. ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งฯ  ประสงค์จะขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นหลักทรัพย์อย่างอื่น  เช่น  พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน บัญชีเงินฝากธนาคาร  เป็นต้น  ให้ยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ ต่อกรมศุลกากร  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ในการค้ำประกันต่อไป

ค่าธรรมเนียมประจำปีของ คสท.

ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำปีในอัตรา 30,000 บาท โดยค่าธรรมเนียมประจำปีจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีถัดไป ก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของปีปัจจุบัน

การตรวจสอบคุณสมบัติของคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปหลังจากการอนุมัติให้จัดตั้ง

กรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้ง การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ให้ไว้กับกรมศุลกากรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับประกาศ  คำสั่ง  หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กรมศุลกากรเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดขึ้นใหม่ และประวัติการกระทำความผิดทุก ๆ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาประกันและทัณฑ์บน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่อไป

ในกรณีผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข ในการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปข้อใดข้อหนึ่งและกรมศุลกากรได้แจ้งข้อบกพร่องเป็นหนังสือแล้ว ถ้ากรมศุลกากรเห็นว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนั้นเป็นสาระสำคัญของการจัดตั้ง      กรมศุลกากรมีสิทธิยกเลิกการอนุมัติจัดตั้งคลังและบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บน และเรียกค่า  เสียหายหรืออาจดำเนินการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร

การยกเลิกสัญญา  และเพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้ง คสท.

(1) กรณีกรมศุลกากรเป็นผู้บอกเลิกสัญญา

อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาประกันและทัณฑ์บนได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ เมื่อปรากฏว่ามีผู้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญา และหากการเลิกสัญญาเป็นเหตุให้กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชดใช้เงินหรือค่าภาระติดพันหรือค่าเสียหายใด ๆ ผู้ให้สัญญายังคงมีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามนั้นต่อไปจนครบถ้วน หากไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนสำหรับจำนวนเงินนั้น การเลิกสัญญาให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งการบอกเลิกจากกรมศุลกากรเป็นต้นไป

(2) กรณีผู้ให้สัญญาประสงค์จะบอกเลิกสัญญา

ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์ไปยังอธิบดีกรมศุลกากร การบอกเลิกสัญญาจะมีผลเมื่ออธิบดีกรมศุลกากรยินยอมและแจ้งผู้ให้สัญญาทราบด้วยแล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โทร. 0-2240-2513-6 โทรสาร.0-2672-8121

รายชื่อคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)

ประกาศศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2547

Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
ข้อควรทราบในการเดินทาง |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  พิกัดอัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link