[ ข้าราชการ ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร  [20/02/2555] 
 
 
[ ลูกจ้างชั่วคราว ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  [31/01/2555] 
 
 
[ ลูกจ้างชั่วคราว ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  [03/11/2554] 
 
 
[ ลูกจ้างชั่วคราว ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินอากร ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งศุลการักษ์
 [21/10/2554]
 
 
[ ลูกจ้างชั่วคราว ]  ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  [05/10/2554] 
 
 
[ ลูกจ้างชั่วคราว ]  ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 [20/09/2554] 
 
 
[ ลูกจ้างชั่วคราว ]  ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  [29/08/2554] 
 
 
[ ลูกจ้างชั่วคราว ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ประเมินอากร นิติกร ศุลการักษ์  [02/08/2554] 
 
 
[ พนักงานราชการ ] ประกาศกรมศุลกากรเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
[30/09/2553] 
 
 
[ พนักงานราชการ ] ประกาศกรมศุลกากรเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งกะลาสี ของกรมศุลกากร
[22/09/2553] 
 
 
[ พนักงานราชการ ] ประกาศกรมศุลกากรเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งกะลาสี ของกรมศุลกากร
[17/09/2553] 
 
 
[ ข้าราชการ ] ประกาศกรมศุลการ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานและตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร 

[08/09/2553] 
 
 
[ ข้าราชการ ] ประกาศกรมศุลการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  ของกรมศุลกากร 

[06/09/2553] 
 
 
[ พนักงานราชการ ] ประกาศกรมศุลการ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
[20/08/2553] 
 
 
 [ ข้าราชการ ]

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3 ปัจจุบันเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 300 - 452
(สำรองลำดับที่ 453 - 472)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ปัจจุบันเรียกบรรจุถึงลำดับที่   24

(อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2553)

             ทั้งนี้ ให้ผู้ขึ้นบัญชีฯ ลำดับที่ 300 - 452 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุในวันพุธที่  11  สิงหาคม  2553 เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร  120 ปี กรมศุลกากร และลำดับสำรอง ที่ 453 - 472 ให้มารายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุเป็นลำดับสำรอง เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร  120 ปี กรมศุลกากร
 
 
[ พนักงานราชการ ] ประกาศกรมศุลการ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
[02/08/2553] 
 
 
[ ข้าราชการ ] ประกาศกรมศุลการ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงานของกรมศุลกากร
[12/07/2553] 
 
 
[ พนักงานราชการ ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน  [30/06/2553] 
       -  แผนที่กรมศุลกากร
 
 
[ ข้าราชการ ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ของกรมศุลกากร
[30/06/2553] 
 
   
[ พนักงานราชการ ] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร
 [02/12/2552] 
 
   
[ พนักงานราชการ ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนิติกรของกรมศุลกากร
   [24/11/2552] 
 
[ พนักงานราชการ ] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมศุลกากร [24/11/2552] 
 
   
[ พนักงานราชการ ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมศุลกากร [10/11/2552] 
 
   
[ ลูกจ้างชั่วคราว ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เลขานุการโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น [23/09/2552] 
 
   
[ ลูกจ้างชั่วคราว ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เลขานุการโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น [14/09/2552] 
 
   
[ ลูกจ้างชั่วคราว ] ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เลขานุการโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น [28/08/2552] 
    - ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
   
  [ ข้าราชการ ]
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคลากร
เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3 ปัจจุบันเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 299
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ปัจจุบันเรียกบรรจุถึงลำดับที่   24

(อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2553)

 
   
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในการสอบแข่งขันฯ ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
 
   
1.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในการสอบแข่งขันฯ ของกรมศุลกากร(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551
 
   
2. บัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้กรมศุลกากรตรวจสอบ (**) จำนวน 694 ราย
 
   
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติ